Koniec Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem funkcjonowania Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, która jest jedną z jedenastu prokuratur apelacyjnych, alokowanych w największych miastach Polski. To jedna z największych tego typu jednostek w kraju, zarówno pod względem obszarowym i kadrowym, jak i pod względem ilości prowadzonych oraz nadzorowanych postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych.

Trochę historii

Jednostka rozpoczęła działalność 01 lipca 1993 roku. Pierwszym Prokuratorem Apelacyjnym w Gdańsku był prokurator Marek Rewers. Od ośmiu lat (2008 – 2016) instytucją kierował prokurator Ireneusz Tomaszewski. W okresie dwudziestotrzylecia funkcję Prokuratora Apelacyjnego pełniło łącznie pięciu prokuratorów.

Kadra

W Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku zostali zatrudnieni najbardziej doświadczeni prawnicy – 44 prokuratorów i 10 asystentów prokuratora – oraz kadra administracyjna – 58 urzędników i pracowników administracyjnych. Gwarantowało to sprawne, skuteczne oraz efektywne działanie jednostki.

Zadania

Do podstawowych zadań prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku należał udział w postępowaniach karnych i cywilnych, prowadzonych przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

Prokuratorzy Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku wykonywali nadzór instancyjny i służbowy nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także sprawowali nadzór kontrolny nad działalnością prokuratur okręgowych i rejonowych.

Odrębne zadania realizowali prokuratorzy Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, wspierani przez asystentów, urzędników i pracowników administracyjnych. To właśnie ci prokuratorzy zajmowali się prowadzeniem szczególnie złożonych, ekstremalnie trudnych, wieloosobowych, wielowątkowych i wieloaspektowych śledztw (często o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym) oraz także oskarżaniem przed sądami na terenie całego kraju – w najbardziej skomplikowanych sprawach dotyczących przestępstw popełnionych przez zorganizowane grupy przestępcze oraz w sprawach przestępstw korupcyjnych.

A od jutra..

Od jutra rozpoczyna działalność Prokuratura Regionalna w Gdańsku, która, jak wynika z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, powinna zostać w pełni ukształtowana w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Prokurator Generalny, w terminie 30 dni, deleguje prokuratorów do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, a w terminie 60 dni, powoła prokuratorów do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Ci zaś, którzy nie zostaną powołani do nowotworzonej prokuratury regionalnej, ani delegowani do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, zostaną przeniesieni na inne stanowiska służbowe w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, co wiąże się z możliwością przeniesienia do prokuratur okręgowych lub rejonowych.

źródło: PA w Gdańsku

 

Facebook