Szkolenia, czyli dążenie do doskonałości

źródło: KWP zs. w Radomiu

W poniedziałek Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu już po raz drugi zorganizował warsztaty dla instruktorów strzelań policyjnych garnizonu mazowieckiego. Uczestnikami szkolenia byli instruktorzy z komend powiatowych i miejskich, Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Radomiu i Płocku oraz radomskiej Sekcji Antyterrorystycznej. Podczas warsztatów omawiane były zagadnienia dotyczące organizacji i przeprowadzania strzelań programowych oraz sprawdzianów w 2017 roku, zasady użycia broni palnej przez policjantów w czasie pełnienia służby w odniesieniu do praw człowieka, jak również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej związanej z ranami postrzałowymi.

źródło: KWP zs. w Radomiu

Natomiast we wtorek i środę Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu przeprowadził pierwszą z 4 edycji szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla policjantów posiadający już tytuł ratownika medycznego. Uczestnikami byli funkcjonariusze pełniący służbę we wszystkich komendach miejskich i powiatowych garnizonu mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyło w sumie 22 funkcjonariuszy. Podczas realizacji programu szkolenia szczególny nacisk położono na właściwe i jak najlepsze przygotowanie policyjnych ratowników do udzielania pierwszej pomocy podczas pełnienia codziennej służby, a także prewencyjnego zabezpieczenia imprez masowych, uroczystości lub zgromadzeń, odbywających się na terenie garnizonu mazowieckiego. Przygotowywano policjantów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych oraz stosowania form taktyki działania podczas zdarzeń o charakterze masowym.

Każda edycja trwa 2 dni. W pierwszym dniu mł. asp. Tomasz Łabys i Izabela Natorska z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu wraz z sierż. szt. Arkadiuszem Królem i st. post. Bartłomiejem Rybakiem z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu prowadzili ćwiczenia i wykłady przypominające zasady udzielania pierwszej pomocy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W drugim dniu warsztatów policjanci biorący udział w recertyfikacji uprawnień zostali poddani weryfikacji posiadanej wiedzy przed komisją egzaminacyjną. Egzamin składał się z części pisemnej oraz dwóch losowanych ćwiczeń praktycznych. Celem organizowanych szkoleń jest ciągłe poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji. Programy szkoleń są tak dobierane aby policjanci uczestniczący w zajęciach mieli możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, która będzie im przydatna w trakcie służby.

źródło: KWP zs. w Radomiu

Facebook