Przeszkoleni dzielnicowi

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Kolejna grupa 60 dzielnicowych zakończyła szkolenie specjalistyczne w słupskiej Szkole Policji. Absolwenci kursu ze stażem w policji od 2 do ponad 20 lat pełnią służbę na stanowisku starszego dzielnicowego, dzielnicowego lub dopiero pełnią obowiązki na tym stanowisku. Podczas zajęć omawiane były między innymi zadania dzielnicowego, obowiązki kierownika rewiru dzielnicowych i organizacja służby dzielnicowego na podstawie Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.

Na zajęciach z prawa, na podstawie założeń przygotowanych przez wykładowców oraz na podstawie zdarzeń wskazanych przez nich samych, dzielnicowi dokonywali kwalifikacji prawnej. Przedstawione i omówione zostały  przestępstwa i wykroczenia nie tylko z kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, ale również i z ustaw szczególnych, które najczęściej występują w służbie dzielnicowego. Policjanci podejmowali też działania prewencyjne, w celu ograniczenia (spadku) przestępczości i wykroczeń. W ramach zagadnienia „Postępowanie przygotowawcze”, słuchacze sporządzali protokoły, w tym protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka zawiadamiającego. Poznali też przesłanki postępowań szczególnych: postępowanie nakazowe, przyspieszone oraz mandatowe; dokonali też analizy materiałów czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia i akt postępowań sądowych.

Na zajęciach praktycznych z technik i taktyki interwencji dzielnicowi wypracowali procedurę postępowania podczas legitymowania i zatrzymywania osób w terenie otwartym, w pomieszczeniu oraz osób stawiających opór i stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia.
Ponadto doskonalili swoje umiejętności z zakresu udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doskonalili umiejętności strzeleckie. Dzielnicowi w swojej służbie najwięcej interwencji realizują w związku z przemocą domową, sporami sąsiedzkimi i czynami niedozwolonymi. Podczas zajęć poznali podstawy prawne, a następnie kształcili umiejętności w zakresie budowania otwartości, zaufania wśród społeczeństwa  oraz umiejętnego  rozwiązywania problemów  sąsiedzkich.

 

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Facebook