Przestępczość o charakterze korupcyjnym

źródło: Prokuratura Krajowa

16 grudnia 2016 roku, prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, skierował do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie PK VIII WZ Ds 50.2016, przeciwko sześciu mężczyznom, w wieku od 38 do 61 lat, oskarżonym o popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym. Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, pod nadzorem prokuratora tutejszego wydziału. Oskarżeni stoją pod zarzutami udzielenia w dniu 28 kwietnia 2014 r., w Gdańsku, Dyrektorowi Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, korzyści majątkowej w kwocie 90.000,00 zł oraz składania w dniach 29 stycznia 2014 r. i 09 kwietnia 2014 r. obietnic udzielenia korzyści majątkowej, w łącznej kwocie 5.947.500,00 zł, w zamian za: spowodowanie wypłaty „N(…)-F(…)” – Sp. z o.o., z siedzibą w Lęborku, pomocy finansowej ze środków publicznych w łącznej kwocie 320.000.000,00 zł, oraz spowodowanie wydania decyzji naruszającej przepisy prawa, o wypłacie „A(…)‑N(…)” – Sp. z o.o., z siedzibą w Choczewku k/ Lęborka, wstrzymanej pomocy finansowej ze środków publicznych w łącznej kwocie 76.500.000,00 zł.

Jeden z oskarżonych zamierzał uzyskać nominację na stanowisko Ambasadora RP we Francji. W tym celu, w marcu 2014 r. wszedł w porozumienie z innym oskarżonym, o którym wiedział, że utrzymuje on kontakt z proboszczem jednej z bydgoskich parafii, który był zapraszany na uroczystości organizowane przez Kancelarię ówczesnego Prezydenta RP. Oskarżony starający się o nominację ambasadorską, w zamian za spowodowanie poparcia jego kandydatury przez ówczesnego Prezydenta RP, obiecał sfinansowanie budowy dachu jednego z bydgoskich kościołów. Ostatecznie jednak, nie doszło do przedstawienia kandydatury oskarżonego Prezydentowi RP, i nie doszło do mianowania oskarżonego Ambasadorem RP w Paryżu. W toku śledztwa ustalono, że 24.10.2008 r. doszło do utworzenia grupy producentów rolnych, pod nazwą „A(…)‑N(…)” – Sp. z o.o., z siedzibą w Choczewku. Nowopowstały podmiot gospodarczy zadeklarował prowadzenie działalności rolnej o charakterze wytwórczym, ukierunkowanej na produkcję rolną w postaci upraw i skupu: marchwi, pietruszki i cebuli. Umożliwiało to uzyskiwanie refinansowania inwestycji ze środków unijnych, w wysokości 75 % poniesionych kosztów. Dysponentem środków na dofinansowywanie była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponieważ refinansowanie tego rodzaju działalności przysługuje jedynie przez pięć lat, po upływie tego okresu oskarżeni, w celu kontynuowania działalności, założyli kolejny podmiot: „N(…)-F(…)” – Sp. z o.o., z siedzibą w Lęborku. Ustalenia śledztwa, pozwalają na postawienie tezy, że założeniem grupy osób skupionych wokół spółek „A(…)‑N(…)” – Sp. z o.o., z siedzibą w Choczewku i „N(…)-F(…)” – Sp. z o.o., z siedzibą w Lęborku, nie była deklarowana wspólna produkcja rolna, lecz wykorzystanie w celach przestępczych istniejących mechanizmów prawnych, w celu wyłudzenia w latach 2008 ‑ 2012 nienależnych środków finansowych wielkiej wartości. Jest to przedmiotem odrębnego postępowania.

Podejrzenie oszustwa na szkodę AMiRR Oddział w Gdyni przez przedstawicieli „A(…)‑N(…)” – Sp. z o.o., z siedzibą w Choczewku i podejrzenie wyłudzenia dotacji w wysokości 128.000.000,00 zł przy posłużeniu się dokumentami poświadczającymi nieprawdę, doprowadziło do wydania przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni, decyzji o wstrzymaniu „A(…)‑N(…)” – Sp. z o.o., dalszej wypłaty środków publicznych w wysokości 76.500.000,00 zł.

Po wstrzymaniu pomocy finansowej, oskarżeni podjęli czynności mające doprowadzić do wydania decyzji o wypłacie tych pieniędzy. Jednocześnie ubiegali się o dalsze subwencje z ARiMR, w łącznej kwocie 320.000.000,00 zł w tym wypadku, już jako przedstawiciele „N(…)‑F(…)” – Sp. z o.o. W celu uzyskania 396.500.000,00 zł oskarżeni podjęli wobec Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni działania korupcyjne, wręczając, bądź proponując wręczenie, 1,5% wartości wnioskowanej kwoty, to jest 5.947.500,00 zł. Śledztwo wykazało, że Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni o składanych mu propozycjach korupcyjnych niezwłocznie powiadomił przedstawicieli organów ścigania, dzięki czemu oskarżeni zostali ujęci na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12 i kara grzywny.

 

źródło: Pomorski Wydział Zamiejscowy PK w Gdańsku

 

Facebook