Najnowsze

Kurs dla dzielnicowych

źródło: Policja

Ponad 100 absolwentów specjalistycznego kursu dla dzielnicowych opuściło w ostatnim czasie mury Szkoły Policji w Słupsku. Celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań służbowych na tym właśnie stanowisku. Na co dzień dzielnicowi w swojej służbie najwięcej interwencji realizują w związku z przemocą domową, sporami sąsiedzkimi, czynami niedozwolonymi. Podczas kursu specjalistycznego dzielnicowi poznają podstawy prawne, a następnie kształcą umiejętności w zakresie budowania otwartości, zaufania wśród społeczeństwa  oraz umiejętnego  rozwiązywania problemów  sąsiedzkich.

W trakcie każdej edycji kursu omawiane są zadania dzielnicowego, obowiązki kierownika rewiru dzielnicowych i organizacja służby dzielnicowego na podstawie nowego Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych oraz  innych  aktów prawnych. Na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, dzielnicowi poznają uregulowania w zakresie współpracy Policji z sądem i prokuraturą w zakresie ujawniania i zwalczania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich oraz na podstawie założeń sporządzają dokumentację tj. notatkę urzędową  i protokół zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz notatkę urzędową i poświadczenie odbioru nieletniego zagrożonego demoralizacją.

Doskonalenia wiedzy i umiejętności niezbędnych dzielnicowym podzielone jest na kilka bloków tematycznych, w których znajdują się między innymi: zagadnienia prawne; profilaktyka społeczna; interwencje policyjne; postępowanie w sprawach o wykroczenia, a także praca operacyjna. W zakresie interwencji policyjnych dzielnicowi doskonalą swoje umiejętności z elementów sztuk walk i technik obezwładniania na matach sportowych. Chodzi między innymi o wypracowanie wzorcowej procedury postępowania podczas legitymowania i zatrzymywania osób w terenie otwartym, w pomieszczeniu oraz postępowania w stosunku do osób stawiających opór i stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia. Na zakończenie kursu specjalistycznego każdy z dzielnicowych przystępuje do egzaminu, który prowadzony jest w formie testu wiedzy i składa się z 40 zadań testowych. Tak przygotowani dzielnicowi wyjeżdżają do swoich jednostek, aby w terenie, podczas codziennej służby wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności.

źródło: Policja

Facebook