Szkolenia dowódców pododdziałów zwartych

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Przedstawiciele średniej kadry dowódczej Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji doskonalili swoje umiejętności w słupskiej Szkole Policji. Kilkutygodniowe kursy specjalistyczne adresowane są w głównej mierze do funkcjonariuszy oddziałów, samodzielnych pododdziałów i nieetatowych pododdziałów prewencji Policji zajmujących stanowiska służbowe dowódcy drużyny, dowódcy plutonu, zastępcy dowódcy kompanii i dowódcy kompanii oraz do policjantów przewidywanych do objęcia wspomnianych stanowisk.
Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu dowodzenia pododdziałem oraz dobieranie odpowiedniej taktyki działania adekwatnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa interweniujących policjantów. Szkolenie jest także dobrą okazją aby udoskonalić i utrwalić wiedzę z zakresu formowania i manewrowania szykami policyjnymi z jednoczesnym wykorzystaniem i użyciem środków przymusu bezpośredniego.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem dzielili się z uczestnikami kursu nauczyciele stowarzyszeni z pododdziałów zwartych: podinsp.. Mirosław Szalkowski – OPP Katowice, nadkom. Andrzej Nowak – SPPP Bielsko-Biała, kom. Waldemar Abramiuk – OPP Szczecin i podkom. Maciej Miszczak – SPPP Płock, którzy wsparli wykładowców Wydziału Organizacji i Dowodzenia: kom. Marcina Milde i st.asp. Łukasza Karkowskiego przy realizacji zajęć dydaktycznych.

Zajęcia na tego rodzaju szkoleniach trwają trzy tygodnie i podzielone jest na dwa główne bloki tematyczne – dowodzenie i realizację działań zespołowych. Policjanci poznają filozofię i teorię dowodzenia oraz aspekty prawne działania pododdziałów zwartych Policji. W trakcie zajęć omawiane jest także użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego. W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy szkolenia opracowują plan zabezpieczenia działań policyjnych wykorzystując do tego mapy oraz urządzenia GPS. Kolejnym etapem jest organizacja łączności, podział zadań i określenie współdziałania pododdziałów Policji. Każdy z kursantów określa taktykę działania drużyn interwencyjnych i prowadzenie ewentualnych działań ratowniczych. Jakość opracowanych materiałów weryfikowana jest podczas symulacji działań pododdziałów zwartych przywracających naruszony porządek prawny. Egzamin końcowy obejmuje test wiedzy składający się z 40 pytań wielokrotnego wyboru oraz sprawdzian praktyczny obejmujący losowo wybrane założenie do realizacji w sile plutonu lub drużyny.

źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Facebook