Projekt 8464 MITREL

Źródło: BOA KGP

W dniach od 29 maja do 2 czerwca 2017 roku odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy wykonujących zadania minersko-pirotechniczne poruszające problematykę zagrożeń CBRN (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych), finansowane przez Komisję Europejską w ramach projektu 8464 MITREL. Przedmiotowy projekt dotyczy międzynarodowego programu treningowego w zakresie zapobiegania i likwidowania skutków emisji materiałów CBRN w kontekście zagrożeń terrorystycznych. Dzięki wieloletniej współpracy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie (Lider projektu Mitrel) polska Policja oraz przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej otrzymali zaproszenie do bezpłatnego udziału w szkoleniu (organizator w ramach środków finansowych projektu pokrył koszty zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy delegowanych z poza Warszawy). W przedsięwzięcie była zaangażowana również Policja niemiecka. W gronie obserwatorów znaleźli się min. przedstawiciele Prokuratury Krajowej oraz Służby Celno Skarbowej. Całość zajęć prowadzono w oparciu o infrastrukturę szkoleniowo-dydaktyczną Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii oraz Instytutu Chemii Przemysłowej.

Źródło: BOA KGP

Jednym z najtrudniejszych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa materiałów masowego rażenia CBRN są działania na rzecz ograniczania zagrożeń łączonych np. ataku terrorystycznego z użyciem „brudnej bomby”, gdzie materiałowi wybuchowemu towarzyszą materiały chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze. Likwidacja takiego zagrożenia wymaga specjalistycznej wiedzy zarówno w zakresie metod zapobiegania i ochrony podczas likwidacji zagrożenia jak i gotowości wielu służb do reagowania w takiej sytuacji kryzysowej. Rosnące zainteresowanie terrorystów nabywaniem i używaniem toksycznych chemikaliów, materiałów biologicznych i radiologicznych w celu połączenia z improwizowanym urządzeniem wybuchowym potwierdza tylko konieczność posiadania wiedzy i praktycznych umiejętności przez służby celem przeciwdziałania takim zagrożeniom.

Celem szkolenia w ramach projektu „MITREL” było zwiększenie umiejętności postępowania wobec zagrożenia terrorystycznego CBRN przez wyspecjalizowane jednostki działające na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, a także współdziałanie ze służbami ratowniczymi i innymi uczestnikami akcji na scenie incydentu terrorystycznego oraz wybrane aspekty współdziałania międzynarodowego.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach przedmiotowego projektu jest dodatkowym działaniem jakie wpisuje się w usprawnienie krajowego sytemu reagowania na zagrożenia terrorystyczne CBRN i dotyczy następujących priorytetów „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”: Priorytetu nr 10 dot. usprawnienie zasad współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym w przypadku użycia czynnika CBRN oraz priorytetu nr 25 dot. usprawnienia zasad koordynacji i współdziałania w zabezpieczeniu antyterrorystycznym istotnych spotkań i konferencji o charakterze międzynarodowym oraz imprez masowych, w tym w odniesieniu do zagrożeń CBRN.

Źródło: BOA KGP

Facebook