Osadzeni rozpoczęli nowy rok szkolny

źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej

1.09.br. zainaugurowano nowy rok szkolny. W 18-stu Centrach Kształcenia Ustawicznego przy jednostkach penitencjarnych nauczanie rozpoczęło 3181 uczniów. CKU dysponują 158 oddziałami szkolnymi, w których pracuje 384 nauczycieli.

Szkoły działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych są szkołami publicznymi, działającymi zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Realizują takie same podstawy programowe i programy nauczania jak szkoły w całej Polsce. Nauczyciele podlegają tym samym przepisom i wymogom co ich koledzy w szkołach zewnętrznych. Wyposażenie przywięziennych placówek edukacyjnych spełnia wymagania do prowadzenia i realizacji procesu dydaktycznego. Wysokie osiągnięcia absolwentów, potwierdzone przez egzaminy zewnętrzne, pokazują, jak ogromny wysiłek w tych specyficznych warunkach wkładają w naukę osadzeni i nauczyciele.

źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej

źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej

Wszyscy osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych mają możliwość realizacji prawa do nauki gwarantowanego im i organizowanego zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Wykonawczego art. 102 oraz art.130 -134. Szkoły i placówki oświatowe działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych organizowane są na wszystkich poziomach edukacyjnych z wyjątkiem szkół wyższych. Istnieje również możliwość realizacji prawa do nauki poza zakładem karnym zgodnie  z art. 131 kkw, na studiach wyższych. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są szkolenia kursowe organizowane przez jednostki penitencjarne. Szkolenia adresowane są do skazanych dorosłych nie posiadających żadnych umiejętności zawodowych lub wymagających przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia kursowe organizowane są w porozumieniu  z urzędami pracy, a ich zakres dostosowywany jest do potrzeb lokalnego rynku pracy.

źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej

Facebook