Wyszkolenie strzeleckie

CSP w Legionowie

W miniony wtorek zakończył się kurs ISP-ZT przeznaczony dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego pełniących służbę w jednostkach Policji odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu.

Kurs poprzedzony został egzaminem wstępnym ze strzelania kwalifikacyjnego, w którym wzięło udział 20 funkcjonariuszy pododdziałów kontrterrorystycznych z całej Polski. Spośród tej grupy zostało wyłonionych 16 osób, które osiągnęły najlepszy wynik ze strzelania z pistoletu maszynowego i broni palnej krótkiej. Walka była zacięta, a o możliwości uczestnictwa decydował uzyskany czas i punkty, zaś warunkiem zaliczenia egzaminu było uzyskanie 100% skuteczności.

Rozpoczęcie kursu odbyło się 13 maja br. i zostało zainaugurowane przez Naczelnika szkoleniowo-bojowego CPKP „BOA” oraz kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych CSP w Legionowie, na terenie strzelnicy CPKP „BOA”, gdzie realizowane było szkolenie. Zgodnie z programem kursu, który został powierzony do realizacji tylko Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, do roli prowadzącego z ramienia CSP został oddelegowany wieloletni wykładowca ZIP, zwycięzca wielu turniejów strzeleckich, zarówno cywilnych jak i mundurowych, podkom. Albert Piórkowski wspierany przez instruktorów z CPKP „BOA”.

Szkolenie trwało 15 dni, które wypełnione były nauką skutecznego przekazywania wiedzy z zakresu wyszkolenia strzeleckiego z ukierunkowaniem na pododdziały kontrterrorystyczne – rola instruktora w procesie doskonalenia strzeleckiego, podstawy metodyki nauczania, standaryzacja wiedzy i umiejętności instruktorskich czy prowadzenie dokumentacji ze strzelań.

Uczestnicy, po zaliczeniu poszczególnych bloków zagadnieniowych, brali udział w warsztatach, gdzie w grupie doskonalili swoje umiejętności prowadzenia zajęć pod pilnym okiem prowadzących. Warsztaty obejmowały strzelania z broni palnej krótkiej, pistoletów maszynowych, strzelb kalibru 12 oraz karabinków automatycznych będących na wyposażeniu pododdziałów kontrterrorystycznych. Od instruktorów wymagano angażowania się w proces dydaktyczny, prawidłowości wykorzystywania środków metodycznych, merytoryki prowadzenia zajęć oraz zainteresowania słuchaczy celem zwiększenia skuteczności nauczania.

Szkolenie zakończyło się 4 czerwca br., po 3 dniach egzaminów końcowych polegających na przygotowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć praktycznych z katalogu zadań strzeleckich. Wszystkim uczestnikom szkolenia udało się otrzymać ocenę bardzo dobrą, co wskazuje zarówno na wysoki poziom przygotowania metodycznego i merytorycznego prowadzących kurs, jak i zaangażowanie słuchaczy w przyswajanie wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego. Oficjalnego zakończenia kursu w dniu 4 czerwca 2024 r. dokonał insp. Tomasz Rylski, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ds. Dydaktycznych oraz podinsp. Karol Wojtyła, Zastępca Dowódcy CPKP „BOA”. Ostatnia edycja  kursu ISP-ZT odbyła się we wrześniu 2019 r.

źródło: CSP w Legionowie

Facebook